Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest DGTall Wojciech Perchuć z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rębkowska 14/59, tel.: +48 791 333 824, email: wojciech@dgtall.co (DGTALL).

Inspektor Danych Osobowych:

Inspektor Danych Osobowych jest osobą, do której możesz się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt: info@zwierzecymarketing.pl.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) Przesyłanie na podany adres email informacji o naszych nowych kursach, konferencjach, projektach oraz wydarzeniach, a także bezpłatnych artykułów naszego autorstwa, dostępnych w zakładce BLOG pod postacią newslettera.  (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, adres email, numer telefonu.

2) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży usług, w celu rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych, a także wykonywania ciążących na DGTALL obowiązków prawnych, zapobiegania i wykrywania nadużyć, dochodzenia, obrony i ustalenia roszczeń, tworzenia analiz, raportów statystycznych i zestawień, reklamacji, celów archiwalnych do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby prawnego wykazania faktów. (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, adres email, numer telefonu.

Cofnięcie zgody:

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wysyłki informacji marketingowych w każdej chwili. Jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki newslettera, który wysłano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1) upoważnionym pracownikom lub podwykonawcom DGTALL,

2) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz DGTALL (usługi księgowe, informatyczne, prawne, marketingowe, informatyczne – tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania ww. usług).

Przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej:

W obecnej chwili nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w przyszłości, przetwarzanie danych odbywać się będzie z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Okres przechowywania:

1) w celu przesyłania newslettera sporządzonego przez DGTALL, w tym w szczególności informacji o  usługach, wydarzeniach oraz ofertach specjalnych – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody

2) w celu wykonania umowy na realizację usług przez DGTALL, przez jej okres jej trwania oraz po – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany we właściwych przepisach, w tym podatkowych.

Zobowiązania administratora:

1) Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Twoje prawa:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa, realizowane przez kontakt z DGTALL. na drodze elektronicznej lub telefonicznej:

1) dostępu do Twoich danych osobowych,

2) żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

3) żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

5) do przenoszenia Twoich danych osobowych – żądając  ich przygotowania i przekazania przez DGTALL do Ciebie lub innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przenoszeniu podlegają jedynie dane uzyskane na podstawie zgody,

6) cofnięcia zgody przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. Cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem,

7)  wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu dochodzenia swoich praw skieruj żądanie pod adres email: info@zwierzecymarketing.pl lub zadzwoń pod numer: 791 333 824.

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do wysyłania naszego newslettera zawierającego informacje o naszych usługach, wydarzeniach, oraz bezpłatnych materiałach edukacyjnych DGTALL.

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług (np. kursu, szkolenia). Jeżeli nie wyrażasz zgody, możemy odmówić zawarcia umowy. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody na cofnięcie zgody (na wysyłkę newslettera) uniemożliwi Vetnolimits informowanie Cię o nadchodzących wydarzeniach i naszej aktywności.

Formuła zakupowa Twisto:

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).